Sabtu, 3 Mei 2014

Makmum yang masbuk dijadikan Imam


(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

SEMBAHYANG secara berjama'ah berbanding sembahyang bersendirian atau seorang diri, sama ada bagi lelaki mahupun perempuan, mempunyai kelebihannya serta menjanjikan fadhilat yang sangat menguntungkan. Antaranya ganjaran pahala sebanyak 27 (dua puluh tujuh) darjat. Perkara ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar Radhiallahu 'anhuma, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

Maksudnya: "Sembahyang berjama'ah lebih afdhal daripada sembahyang seorang diri dengan dua puluh tujuh darjat."

(Hadits riwayat Muslim)

Menurut pendapat yang al-azhhar (lebih kuat), yang dimaksudkan dengan darjat itu ialah sembahyang. Manakala dalam sesetengah riwayat menyebutkan maksud darjat itu sebagai gandaan.

Jama'ah Yang Ramai Lebih Afdhal Berbanding Yang Sedikit

Dalam keadaan tertentu, sembahyang secara berjama'ah dengan bilangan yang banyak adalah lebih afdhal daripada sembahyang secara berjama'ah dengan bilangan yang sedikit. Telah diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'b Radhiallahu 'anhu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

Maksudnya: "Dan sesungguhnya sembahyang seorang lelaki bersama seorang lelaki (lain) adalah lebih baik daripada sembahyangnya (yang dikerjakan) seorang diri. Dan sembahyangnya (yang dikerjakan) bersama dua orang lelaki (lain) adalah lebih baik daripada sembahyangnya (yang dikerjakan) bersama (hanya) seorang lelaki. Dan mana-mana yang lebih banyak, maka itu adalah lebih disukai di sisi Allah Ta'ala."

(Hadits riwayat Abu Daud) Dalam hadits di atas, maksud 'sembahyang seorang lelaki bersama seorang lelaki (lain) adalah lebih baik' ialah kerana mendapat pahala yang lebih. Manakala maksud 'mana-mana yang lebih banyak' ialah sembahyang yang banyak bilangan jama'ah di dalamnya adalah lebih disukai di sisi Allah Ta'ala berbanding jama'ah yang sedikit bilangannya.

Telah disebutkan dalam kitab al-Majmu' dalam Bab hai'at al-jumu'ah bahawa sesiapa yang sembahyang bersama-sama 10 ribu orang jama'ah, maka baginya ganjaran 27 darjat dan sesiapa yang sembahyang bersama-sama dua orang jama'ah dia juga mendapat ganjaran 27 darjat. Bagaimanapun darjat-darjat orang yang sembahyang dalam keadaan pertama (yang lebih banyak bilangannya) adalah lebih akmal atau sempurna.

Perkara ini telah dibayangkan dalam bab yang sama mengenai ganjaran bagi mereka yang datang ke masjid pada hari Jumaat pada awal waktu berbanding mereka yang datang pada akhir waktu. Kedua-dua kumpulan ini sama-sama berhasil mendapat ganjaran yang asal, iaitu seekor unta ataupun lembu atau selain keduanya, akan tetapi unta yang diperolehi oleh mereka yang datang pada awal waktu itu lebih sempurna berbanding unta bagi mereka yang datang pada akhir waktu. Demikian pula, bagi mereka yang datang pada waktu pertengahan, maka mereka mendapat unta yang sederhana atau pertengahan.

Memperoleh Fadhilat Berjama'ah

Menurut para ulama, fadhilat berjama'ah itu diperolehi dengan memperolehi sembahyang berjama'ah bersama imam. Antara caranya ialah seorang yang mengikut imam dengan mengikuti atau menyertai imam sejurus imam mengangkat takbiratul ihram, maka dia akan memperolehi sembahyang berjama'ah dan fadhilat berjama'ah. Selain itu, dia juga memperolehi fadhilat berjama'ah sekiranya dia sempat menyertai atau mengikut imam pada mana-mana bahagian dan rakaat dalam sembahyang imam. Sama ada pada permulaan sembahyang atau pertengahan, malahan sepanjang masa sembahyang dilaksanakan sekalipun sebentar sahaja, selama mana imam belum selesai memberi salam (yang pertama) dalam sembahyang, kecuali dalam sembahyangfardhu Jumaat sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian.

Maksud imam belum selesai mengucapkan salam ialah imam belum sampai kepada huruf 'mim' pada lafaz 'alaikum'. Oleh yang demikian, sekiranya makmum tersebut mengangkat takbiratul ihram serentak dengan permulaan imam memberi salam dan sebelum imam sampai ke huruf 'mim' seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam situasi ini dia memperolehi jama'ah bersama imam.

Para ulama juga memberikan gambaran bahawa seseorang memperolehi fadhilat berjama'ah selama mana imam belum selesai memberi salam, sekalipun dia tidak sempat duduk bersama-sama imam. Sebagai contoh, sebaik-baik sahaja dia sempurna mengangkat takbiratul ihram, imam pun memberi salam.

Di sini dapat difahami bahawa sesiapa yang menyertai imam, sama ada daripada awal sembahyang imam, pertengahan ataupun penghujungnya, kesemua mereka (makmum) memperolehi fadhilat berjama'ah dan ganjaran pahala yang dijanjikan. Bagaimanapun, perlu diketahui bahawa mereka yang telah mengikuti imam dari awal sembahyang imam tersebut akan mendapat kelebihan atau kebaikan yang lebih banyak dan ganjaran pahala yang lebih sempurna berbanding mereka yang terkemudian mengikut imam atau mengikut imam cuma pada sebahagian sembahyang imam sahaja.

Perkara ini adalah berdasarkan sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu bahawa sesiapa yang sembahyang bersama-sama sepuluh ribu orang jama'ah ataupun bersama-sama dua orang jama'ah, masing-masing memperolehi ganjaran 27 darjat. Bagaimanapun, darjat-darjat orang yang sembahyang dalam bilangan jama'ah yang banyak adalah lebih akmal atau sempurna berbanding bilangan jama'ah yang sedikit.

Memperoleh Fadhilat Berjama'ah Dalam Sembahyang Jumaat

BAGI seseorang memperolehi sembahyang berjama'ah bersama imam pada sembahyang fardhu Jumaat, maka kedudukannya adalah berbeza daripada sembahyang fardhu lima waktu. Secara ringkas, mengerjakan sembahyang fardhu Jumaat secara berjama'ah merupakan fardhu 'ain. Sembahyang fardhu Jumaat disyaratkan dikerjakan secara berjama'ah dengan mencukupkan bilangan 40 orang jama'ah yang sah Jumaatnya (mukallaf, lelaki, merdeka dan bermastautin), dan bilangan ini termasuklah imam Jumaat itu sendiri.

Untuk membolehkan seorang makmum yang masbuk mendapati sembahyang fardhu Jumaat, maka hendaklah dia mengikut imam sembahyang fardhu Jumaat paling kurang satu rakaat. Inilah antara perbezaan sembahyang fardhu lima waktu dan sembahyang fardhu Jumaat.

Oleh yang demikian, dalam sembahyang fardhu Jumaat, sekiranya seorang makmum sempat mengikut imam yang akan ruku' pada rakaat yang kedua atau imam yang sedang ruku' pada rakaat yang kedua beserta thuma'ninah, maka dia memperolehi sembahyang fardhu Jumaat, iaitu memperolehi satu rakaat. Setelah imam selesai memberi salam, maka makmum yang masbuk itu hendaklah bangun untuk menyempurnakan satu rakaat lagi dan kemudian memberi salam.

Sekiranya seorang makmum hanya sempat mengikut imam setelah imam selesai ruku' pada rakaat kedua ataupun ketika imam sujud pada rakaat kedua dalam sembahyang fardhu Jumaat, maka dalam keadaan ini dia tidak memperolehi sembahyang fardhu Jumaat. Bagaimanapun sah dia mengikut imam tersebut, malahan dia memperolehi fadhilat berjama'ah, sekalipun dia tidak memperolehi sembahyang fardhu Jumaat. Oleh yang demikian, makmum tersebut meneruskan sembahyang fardhu Jumaat yang dikerjakannya dan setelah imam sembahyang fardhu Jumaat memberi salam, hendaklah dia menyempurnakannya menjadi empat rakaat sembahyang fardhu Zohor, kemudian diakhiri pada rakaat ke empat dengan salam.

Berimamkan Seorang Makmum

Melihat kepada ganjaran dan kelebihan sembahyang berjama'ah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas dan pandangan para ulama yang telah disebutkan terdahulu, maka tidak hairanlah kenapa sesetengah orang melazimkan sembahyang secara berjama'ah serta tidak mahu melepaskan peluang untuk merebut ganjaran tersebut.

Mengenai sembahyang berjama'ah dan mengikut imam ini, timbul pula satu persoalan, iaitu apakah hukumnya jika seseorang yang hendak menunaikan sembahyang secara berjama'ah dengan menjadikan atau mengikut seorang makmum yang masbuk sebagai imam? Penjelasan ringkas mengenainya seperti berikut.

Untuk melakukan sembahyang secara berjama'ah, perlu ada seorang imam dan jama'ah. Sembahyang berjama'ah itu terhasil dengan dua orang, iaitu seorang imam dan seorang makmum, ataupun lebih. Antara syarat sah mengikut seorang imam atau menjadikannya imam ialah imam tersebut hendaklah bukan terdiri daripada seorang makmum dan tidak pula ada syak atau keraguan sama ada dia seorang imam ataupun makmum.

Persoalannya bagaimanakah yang dimaksudkan berimamkan seorang makmum itu? Sebagai contoh, Ahmad mendapati sekumpulan orang sedang sembahyang berjama'ah mengikut seorang imam, lalu dia menjadikan salah seorang daripada makmum itu sebagai imam, sedangkan makmum tersebut masih atau sedang menjadi makmum kepada imam yang sedia ada. Dalam keadaan ini, ulama sepakat (ijma') mengatakan bahawa kedudukan sembahyang Ahmad dengan berimamkan seorang makmum tersebut adalah tidak sah. Ini kerana seseorang itu tidak boleh menjadi imam dan juga makmum dalam satu masa yang sama. Dengan kata lain, orang yang hendak diikuti itu tidak boleh mengikut orang lain ataupun sedang berimamkan orang lain.

Bagaimanapun maksud 'tidak sah mengikut seorang makmum' itu tidaklah termasuk jika makmum itu sudah terputus daripada mengikut imam.

Sebagai contoh, Ahmad mendapati sekumpulan orang sedang mengikut seorang imam sembahyang berjama'ah, bukan dalam sembahyang Jumaat. Apabila imam selesai memberi salam, salah seorang makmum yang masbuk pun seterusnya berdiri untuk menambah dan menyempurnakan bilangan rakaatnya. Pada ketika ini, jika Ahmad menjadikan makmum yang masbuk itu sebagai imam, maka hukum sembahyang Ahmad adalah sah.

Inilah pendapat Imam Ibn Hajar Rahimahullah bahawa hukum sembahyang seseorang dengan cara yang disebutkan di atas adalah sah dan tidak dihukumkan makruh.

Berniat Menjadi Imam Pada Pertengahan Sembahyang Dan Caranya

Pada dasarnya, niat imamah atau niat menjadi imam, melainkan dalam sembahyang fardhu Juma'at, bukanlah suatu syarat yang menentukan sahnya sembahyang berjama'ah atau sebaliknya. Bagaimanapun berniat menjadi imam dalam sembahyang adalah sunat. Perkara ini disunatkan agar dia (yang menjadi imam) juga mendapat fadhilat berjama'ah. Oleh yang demikian, walaupun dia (yang menjadi imam) tidak berniat menjadi imam, sembahyang berjama'ah itu tetap sah melainkan dalam sembahyang Jumaat.

Oleh kerana itu, seorang yang sedang mengerjakan sembahyang secara bersendirian, apabila datang orang lain menyertainya sebagai makmum untuk mengerjakan sembahyang secara berjama'ah, maka sunat bagi orang yang mengerjakan sembahyang secara bersendirian itu berniat menjadi imam.

Pada pendapat al-Qadhi Husain Rahimahullah, apabila seorang yang sedang mengerjakan sembahyang secara bersendirian, lalu datang orang lain menyertainya sebagai makmum, sedangkan dia (orang yang dijadikan imam) tidak mengetahui akan perkara ini (berjama'ah), maka dia mendapat fadhilat berjama'ah kerana mereka (para makmum) memperolehi fadhilat jama'ah tersebut disebabkan olehnya (orang yang dijadikan imam). Sekiranya dia (orang yang dijadikan imam) mengetahui bahawa niat mereka yang menyertainya adalah untuk berjama'ah dengannya, akan tetapi dia tidak berniat (memasang niat) sebagai imam, maka dalam situasi ini dia tidak memperolehi fadhilat berjama'ah tersebut.

Selain itu, perlu juga diketahui bahawa imam sembahyang berjama'ah akan mendapat pahala sembahyang secara berjama'ah bermula daripada ketika dia berniat menjadi imam. Adapun mengenai cara memasang niat untuk menjadi imam pada pertengahan sembahyang, maka memadailah seseorang itu berniat di dalam hatinya untuk menjadi imam.

Walau bagaimanapun hukum niat berjama'ah atau mengikut imam bagi makmum adalah berbeza. Antara syarat sah sembahyang seseorang yang mengikut imam ialah niat mengikut imam, atau niat berjama'ah atau niat menjadi makmum. Bagi makmum, niat mengikut imam itu dilakukan pada ketika mengangkat takbiratul ihram.

Sebagai kesimpulan, peluang untuk melaksanakan sembahyang secara berjama'ah itu janganlah dilepaskan dan disia-siakan begitu sahaja melihat kepada fadhilat yang menguntungkan yang bakal diraih. Di samping itu, dianjurkan melaksanakan sembahyang berjama'ah itu dalam bilangan yang lebih banyak kerana ia lebih disukai di sisi Allah Ta'ala dan adalah lebih afdhal dengan mendapat pahala yang berganda.

Demikian juga, sesesorang yang mengikut imam (berjama'ah) dari awal sembahyang imam akan mendapat kelebihan yang banyak dan ganjaran pahala yang lebih sempurna berbanding seseorang yang mengikut imam cuma dalam sebahagian sembahyang sahaja.

Sembahyang berjama'ah itu terhasil dengan hanya dua orang ataupun lebih. Antara syarat sah sembahyang berjama'ah hendaklah orang yang dijadikan imam itu bukan seorang makmum. Bagaimanapun jika makmum itu sudah terputus daripada mengikut imamnya, umpamanya imam selesai memberi salam dalam sembahyang dan makmum tersebut bangkit lagi untuk menambah dan menyempurnakan rakaatnya, maka hukum berimamkan makmum (yang masbuk) dalam keadaan sedemikian adalah sah.


WALLAHUA'LAM

Artikel asal oleh Ustazah Norliha ( Sumber : http://www.pelitabrunei.gov.bn/)

Ahad, 20 April 2014

ISU UMUM : Fenomena asatizah segera


Oleh : RIDHUAN TEE ABDULLAH

KEBELAKANGAN  ini  sering kedengaran perkara yang pelik-pelik dibangkitkan selebriti agamawan segera, berikutan publisiti media, program realiti TV serta penampilan yang dibuat-buat bagi menarik perhatian.

Ada yang kerjanya mengkafirkan orang. Orang lain semua tidak betul, dia sahaja yang betul. Ada juga memberikan pendapat yang pelik tanpa melakukan penyelidikan atau rujukan lebih mendalam.

Lebih teruk lagi, ada yang membawa cerita Israeliat, cerita tidak masuk akal, semata-mata untuk menarik perhatian orang ramai dan menjadikan mereka menangis. Lebih menyeramkan ada yang buat-buat suara ‘gatal’ dan mendayu-dayu. Lebih dahsyat lagi, ada sudah berani  “demand” dengan meletakkan sekian harga untuk ceramah yang ‘biasa-biasa je’. Kami yang lama ini pun tidak sebegitu berani.

Terbaharu, ada kalangan mereka yang terlebih berani memberikan pandangan mengenai Bani Tamim, kononnya terdiri daripada kalangan orang Melayu atau merujuk kepada Tanah Melayu, hasil kombinasi huruf ‘ta’ dan ‘mim’. Saya terkejut. Ini belum lagi kontroversi menghalalkan darah Ikhwanul Muslimin, pimpinan Mohamed Mursi, dengan menyokong tindakan kejam dan zalim Abdel Fattah al-Sissi, di Mesir.

Kontroversi isu ini menjadikan saya berminat untuk membuat pembacaan mendalam mengenai Bani Tamim. Hasilnya, saya tidak berani untuk membuat kesimpulan atau menyokong mana-mana teori yang dikemukakan. Ia memerlukan kajian mendalam dan pengkhususan.

Kita tidak boleh begitu obsesif membuat kesimpulan simplistik. Apatah lagi untuk mengaitkan dengan huruf ‘ta’ dan ‘mim’. Justeru, nasihat saya kepada asatizah ‘segera’ ini, jangan terlalu obses untuk menjadi selebriti, sabar. Latih diri dahulu dengan permainan politik lensa. 

Kurangkan bercakap jika ia bukan bidang kita. Jika kurang pasti, perlu merujuk kepada pakar. Tidak boleh memberi pendapat semberono. Akhirnya menjadi bahan ketawa dan menjatuhkan reputasi sendiri. Kemudian, terhegeh-hegeh untuk membela diri.

Saya bukanlah berlatar belakangkan agama seperti asatizah yang lain, apatah untuk menjadi pakar, kecuali dalam bidang saya. Apatah lagi, saya ini mualaf sahaja. Namun, saya sentiasa berhati-hati ketika mengeluarkan pandangan.

Untuk lebih selamat, saya cadangkan beberapa perkara. Pertama, buat penyelidikan dan pembacaan mendalam dahulu sesuatu fakta. Jika tidak tahu, bertanya kepada yang tahu dan pakar. Paling selamat, jawablah, “saya tidak tahu, tanyalah kepada yang pakar”.

Kedua, sambung mengaji ke peringkat lebih tinggi. Buat pengkhususan dalam bidang tertentu. Bagi yang tiada ijazah, berpada-pada apabila bercakap atau menulis. Bukan apa, apabila mendengar ceramah yang penuh dengan cerita tidak masuk akal atau cerita pelik-pelik, nampak sangat orang sebegini tidak mengaji, kemudian mengaku mendapat ijazah daripada  al-Azhar.

Ketiga, kadangkala kita terlalu taksub dengan pandangan mereka yang mengaku diri mereka keturunan Rasulullah SAW. Benar, tidak dinafikan keturunan nabi itu adalah mulia dan hebat. Kita sayang kepada keturunan Nabi.

Namun, ia tidak boleh terhenti sekadar keturunan. Keturunan Nabi mesti disertai dengan akhlak mulia dan jejak langkah Nabi. Saya masih teringat seorang keturunan Syed mengaku dia keturunan Nabi, sanggup mendera dan menceraikan isterinya mualaf Cina yang dikahwininya sekian lama, hanya kerana setelah mendapati dirinya keturunan Nabi dan mulia, maka dia tidak layak untuk berkahwin dengan mualaf Cina. Maka, diceraikanlah isteri tuanya dan dicari isteri baharu bernama Sharifah.

Ingat, tidak semesti keturunan Rasulullah semuanya baik-baik dan bakal penghuni syurga. Naik muak juga apabila pendakwah dari seberang yang sedang aktif berdakwah di negara kita, maka dibesar-besarkan isu beliau adalah keturunan Nabi.

Ramai keturunan Syed dan Sharifah yang saya kenali, perangai dan akhlak mereka tidak macam Nabi. King Jordan juga keturunan Nabi, tetapi menjadi tali barut Yahudi.

Imam As-Shafie pernah berpesan, yang berbunyi, apabila seseorang baru belajar tergesa-gesa ke hadapan (kerana mahu menjadi tokoh),  maka akan terluput daripadanya ilmu yang banyak.

Tidak ada masalah untuk beraksi di media, malah ia amat dituntut dalam perjalanan dakwah moden hari ini. Tetapi cerminlah diri dahulu, kemudian baharulah beraksi.

Sumber : http : //www.sinarharian.com.my/

Jumaat, 28 Mac 2014

Tiada solat sunat qabliah waktu jumaat?


Oleh : Abu Husayn

Soalan:

Saya ada satu kemusykilan mengenai solat sunat qabliah dan bakdiah pada waktu Jumaat. Baru-baru ini saya mendapat tahu ada seorang ustaz mengatakan tidak ada solat sunat qabliah dan bakdiah pada waktu jumaat kerana pada zaman Nabi SAW tidak ada. Pada zaman Nabi SAW cuma ada satu azan sahaja bukan dua seperti sekarang, sebab apabila Nabi SAW datang ke masjid dia terus naik ke atas mimbar dan bilal pun terus azan selepas itu Nabi SAW terus berkhutbah. Jadi tidak ada solat sunat tersebut.

Jadi solat sunat apakah yang dikerjakan selepas azan pertama sebelum khatib naik keatas mimbar untuk berkhutbah.

Ini menyebabkan saya jadi keliru sebab melalui pembacaan saya dalam buku-buku agama ada menyatakan ada solat sunat tersebut jadi mana satu yang betul, adakah boleh kita mengerjakan solat sunat tersebut.

Mohon pencerahan daripada Ustaz

Jawapan:

Diriwayatkan dari as-Sa’ib bin Yazid, ia berkata, “Sesungguhnya azan pada hari Jumaat pada awalnya ketika imam duduk di atas mimbar pada hari Jumaat, iaitu pada zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar r.anhuma. Pada zaman khalifah Utsman RA (ketika jumlah mereka semakin ramai), dia memerintahkan untuk mengumandangkan azan kedua (iaitu azan tambahan) pada hari Jumaat. Ia memerintahkan untuk mengumandangkan azan dari atas az-Zaura’, lalu hal itu terus berlangsung dan tidak ada seorang pun yang mencelanya. Padahal mereka telah mengkritiknya (sebelumnya), ketika dia menyempurnakan solat di Mina.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 916, Abu Daud, no. 1087, at-Tirmidzi, no. 516, an-Nasa’i, 3/101, dan Ibnu Majah, no. 1135)

Dapat difahami melalui hadis ini bahawa:

1 – Azan pada hari Jumaat dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar.

2 – Disunnahkan satu kali azan pada hari Jumaat, iaitu ketika imam duduk di atas mimbar.

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, “Seorang laki-laki masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat (ketika Nabi SAW sedang berkhutbah), maka beliau bertanya, “Apakah engkau sudah solat?” Ia menjawab, “Belum”. Beliau SAW berkata, “Kalau begitu, solatlah dua rakaat”.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 930, dan Muslim, no. 875)

Menurut Abu Malik Kamal di dalam Kitabnya, Sahih Fiqh Sunnah:

“Tidak ada solat sunnah qabliyah sebelum solat Jumaat. Jika azan telah dikumandangkan, maka tidak boleh seorang pun bangkit mengerjakan solat. (Kecuali jika dia datang setelah azan dikumandangkan, maka ia boleh mengerjakan solat sunnah Tahiyatul Masjid, kemudian duduk. Ataupun ia lupa solat Tahiyatul Masjid, maka dia boleh bangun untuk mengerjakannya) Ini adalah pendapat ulama yang paling sahih. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi’i dan majoriti sahabatnya (kecuali imam Nawawi) serta inilah pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad. (al-Fatawa al-Kubra, Sheikhul Islam, 2/433, dan Tharh at-Tatsrib, 3/41) Inilah yang selaras yang bertepatan dengan sunnah. Kerana Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, menuju ke masjid, dan setelah beliau naik ke mimbar, Bilal memulai azan Jumaat. Setelah azan selesai, Nabi terus sahaja berkhutbah tanpa ada pemisah. Hal ini (situasi ini) disaksikan dengan jelas, jadi, bilakah masanya mereka mengerjakan solat sunnah (Qabliyah Jumaat)? Oleh itu, barangsiapa mendakwa bahawa mereka semua (para sahabat di hadapan nabi ketika berkhutbah – tamb.) berdiri untuk mengerjakan solat dua rakaat, setelah Bilal selesai mengumandangkan azan, maka ia adalah orang yang tidak melihat kepada sunnah.

Malah hal ini dikuatkan lagi dengan hadis Ibnu Umar, ia berkata, “Aku solat bersama Rasulullah SAW dua rakaat sebelum Zohor, dua rakaat sesudah Zohor, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah Isya’, dan dua rakaat setelah Jumaat.” Ini adalah nas yang sangat jelas bahawa solat Jumaat adalah berbeza dengan solat Zohor. Kerana tidak disebutkan bahawa solat Jumaat memiliki solat sunnah, kecuali setelahnya, maka diketahui bahawa tidak ada solat sunnah Qabliyah Jumaat. (Shahih Fiqih Sunnah, jil. 2, m/s. 310)

Imam asy-Syafi’e rahimahullah menyatakan berkenaan hal ini, “Maka setelah matahari tergelincir dan imam telah duduk di atas mimbar, serta mu’azzin mengumandangkan azan, maka tidak ada lagi ruku’ (solat). Maka janganlah seseorang ruku’ (solat), melainkan seseorang yang datang (ke masjid) dalam keadaan belum ruku’ (solat), maka hendaklah dia ruku’ (solat Tahiyatul masjid).” (al-Umm, jil. 1, m/s. 202)

Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah:

Adapun Nabi SAW tidak pernah mengerjakan solat Qabliyah Jumaat atau apa-apa pun selepas azan Jumaat. Tidak pernah dinukil berkenaannya walaupun walaupun dari seorang. Sesungguhnya di zamn Nabi SAW tidak pernah dikumandangkan azan kecuali setelah baginda di atas mimbar. Setelah Bilal azan, Rasulullah lantas meneruskan dengan dua khutbah. Setelah itu Bilal iqamah, maka Nabi SAW bersolat bersama sekalian manusia (yang ada). Oleh halnyang demikian, maka tidak mungkin Baginda dan juga walau salah seorang dari kaum muslimin yang solat Jumaat dengan Baginda SAW melakukan solat selepas azan. Tidak pernah seorang pun menukil bahawa Baginda solat di rumahnya sebelum keluar ke masjid di hari Jumaat.” (Majmu’ al-Fatawa, jil. 24, m/s. 188)

Berkata ‘Abdullah ‘Abdur Rahman al-Bassam, “Tidak ada sunnah untuk solat Jumaat sebelumnya (Qabliyatul Jumaah). Itulah kata-kata ulama dan dengannyalah petunjuk sunnah.” (Taudhihul Ahkam min Bulughul Maram, 2/345) Katanya lagi, “Tidak ada sunnah rawatib sebelum solat Jumaat, sesungguhnya Nabi SAW setelah keluar dari rumahnya terus naik ke mimbar, lantas Bilal terus mengumandangkan azan, setelah sempurna azan, Nabi SAW terus berkhutbah tanpa berlengah.” (Taudhihul Ahkam min Bulughul Maram, 2/345)

Solat Sunnah Qabliyah Jumaat Menurut Mazhab asy-Syafi’e

Di sisi al-Imam asy-Syafi’e rahimahullah (204H) sendiri, menurutnya tidak ada solat sunat Qabliyah Jumaat. Pendapat beliau dalam bab ini adalah selari dengan sunnah Rasulullah SAW, di mana beliau berkata:

Aku menyukai apabila azan pada hari Jumaat dilaungkan ketika imam sudah memasuki masjid dan beliau duduk pada tempat yang beliau berkhutbah di atasnya dengan posisi yang agak tinggi seperti kayu atau pelepah kurma, mimbar, pelantar atau selainnya, atau di atas tanah itu sendiri. Apabila (imam telah) melakukan (sedemikian), muazin melaungkan azan. Apabila telah selesai, imam berdiri lalu menyampaikan khutbah. Tidak ada tambahan ke atas itu. (al-Umm (Tahqiq: Ahmad Badr al-Din; Dar al-Qutaibah, 1996), jld. 3, m/s. 60)

Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktikkan oleh para sahabat, al-Imam asy-Syafi’e juga menyukai agar orang-orang yang sampai awal ke masjid melaksanakan solat-solat sunat mutlak sehinggalah imam menaiki mimbar. Setelah menerangkan kelebihan orang yang pergi awal ke masjid sempena solat Jumaat, beliau berkata:

Apabila orang ramai pergi melaksanakan solat Jumaat, hendaklah mereka bersolat sehinggalah imam menaiki mimbar. Apabila imam berada di atas mimbar, mereka yang mendirikan solat dua rakaat dan berkata-kata hendaklah berhenti supaya imam dapat memulakan khutbah. Apabila imam berkhutbah, mereka diam memerhatikannya. (al-Umm, jil. 3, m/s. 73)

Al-Hafiz Abu Syamah rahimahullah (665H) menerangkan:

Bahawa kebiasaan Nabi SAW ketika keluar dari rumahnya pada hari Jumaat, maka baginda terus naik ke mimbar lalu muazzin melaungkan azan. Setelah muazzin selesai melaungkan azannya, maka baginda terus menyampaikan khutbahnya. Seandainya pada solat Jumaat tersebut wujud solat sunat qabliyah, tentu sesudah azan selesai dilaungkan baginda akan menyuruh para sahabat mendirikan solat sunat tersebut. Bahkan baginda sendiri akan mendirikannya terlebih dahulu sebelum menyuruh para sahabatnya. Pada zaman Nabi SAW, tidak dikenali solat sunat pada hari Jumaat yang didirikan setelah azan dilaungkan dan didirikan di hadapan khatib. (Bid‘ah yang Dibungkus Dengan Hadits Palsu (Judul Asli: al-Ba’its al-Ingkar al-Bida’ wa al-Hawadits, Tahqiq: Basyir Muhammad Uyun),Terbitan Pustaka Azzam, m/s. 225-226)

al-Hafiz al-‘Iraqi rahimahullah (806H):

Yang sedemikian adalah kerana tidak dilaungkan azan pada hari Jumaat kecuali di hadapan baginda dan baginda pada ketika itu di atas mimbar. Maka tidaklah baginda bersolat untuknya (sesudah azan). Dan demikian juga para sahabat radhiallahu 'anhum, di mana apabila keluarnya imam mereka terus memberhentikan solat. (Tharh al-Tsarib fi Syarh al-Taqrib (Muassasah al-Tarikh al-‘Arabi, Beirut, 1996), jil. 3, m/s. 41)

Adapun yang dimaksudkan oleh al-Hafiz al-‘Iraqi sebagai solat yang dihentikan oleh para sahabat ketika keluarnya imam, ia adalah solat-solat sunat mutlak seperti solat sunnah Tahiyatul Masjid, dan selainnya.

Berkata Abu Syamah lagi, Sesungguhnya solat-solat sunnah adalah solat yang dinukil (diterima) dari Rasulullah SAW, melalui perkataan atau amalan, namun solat Qabliyatul Jumaat (solat sebelum Jumaat) tidak pernah terdapat walau satu pun riwayat dari Nabi SAW yang membuktikan bahawa ia perbuatan sunnah.” (al-Ba’its al-Ingkar al-Bida’ wa al-Hawadits, m/s. 195)

Kemusykilan Dan Pencerahannya

Kemusykilan Satu:

Di antara setiap dua azan ada solat, di antara setiap dua azan ada solat (kemudian baginda bersabda pada kali ketiga):

“Kepada sesiapa yang mengingininya.” (Sahih al-Bukhari, Kitab al-Azan, hadis no. 627)

Pencerahan:

Hadis di atas memang dijadikan hujah oleh para imam Mazhab al-Syafi’e yang mensabitkan solat sunat qabliyah Jumaat. Al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani membongkar hakikat ini:

Yang paling kuat dijadikan pegangan bagi mensyari‘atkan (solat sunat) dua rakaat sebelum Jumaat adalah keumuman daripada apa yang disahihkan oleh Ibn Hibban daripada hadis ‘Abd Allah bin al-Zubair secara marfu’: “Tidak ada solat fardhu melainkan ia didahului oleh dua rakaat”, juga hadis semisal daripada ‘Abd Allah bin Mughaffal dalam bab “Waktu Maghrib”: “Di antara setiap dua azan ada solat.” (Fath al-Bari, jil. 3, ms. 96)

Kata-kata al-Hafiz Ibn Hajar di atas bukanlah untuk membenarkan penggunaan dua hadis tersebut sebagai dalil, sebaliknya mengisyaratkan kelemahannya. Isyarat ini dapat ditangkap daripada perkataan beliau “…adalah keumuman daripada apa yang…”, kerana dalil yang umum tidak boleh digunakan bagi mengkhususkan sesuatu amalan jika amalan itu sendiri telah dinafikan oleh dalil khusus yang lain.

Di antara yang berhujah dengan hadis ‘Abd Allah bin Mughaffal ialah al-Imam al-Nawawi rahimahullah (676H) dimana beliau berkata:

Dan adapun sunat sebelumnya (qabliyah Jumaat) maka asasnya adalah hadis ‘Abd Allah bin Mughaffal yang telah disebut dalam perbincangan sebelum ini: “Di antara setiap dua azan ada solat” dan juga diqiyaskan kepada solat Zohor. (al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, Tahqiq: M. Najib; Dar al-Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, Beirut, 2001), jil. 3, ms. 349)

Menggunakan hadis di atas sebagai dalil adalah tidak tepat. Selain daripada sifatnya yang umum, ia juga dipandang tidak tepat kerana:

1 - Yang dimaksudkan dengan “dua azan” bukanlah dua azan solat Jumaat sebagaimana yang wujud sekarang. Hal ini kerana pada zaman Rasulullah SAW, hanya ada satu azan bagi solat Jumaat. Maka yang dimaksudkan sebagai “dua azan” ialah azan dan iqamat. Demikian jelas al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani: “Maksudnya ialah azan dan iqamah. Tidak sah mengambil (kefahaman) hadis ini secara zahir.” (Fath al-Bari, jil. 2, ms. 315)

2 - Azan dan iqamat berlaku pada zaman Rasulullah SAW ketika melaksanakan solat Jumaat. Akan tetapi – sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini – tertib perlaksanaan solat Jumaat pada zaman baginda tidak memungkinkan perlaksanaan solat sunat qabliyah Jumaat.

Oleh itu pendapat al-Imam al-Nawawi di atas telah ditolak oleh Al-Hafiz al-Busyiri rahimahullah (840H):

Dan di antara yang terbaik yang dijadikan dalil dengannya (dalam bab solat sunat qabliyah Jumaat) ialah apa yang sabit daripada dua kitab sahih daripada hadis ‘Abd Allah bin Mughaffal daripada Nabi qabliah: “Di antara setiap dua azan ada solat”.

Padahal ini mustahil berlaku pada solat (Rasulullah) SAW kerana sesungguhnya baginda di antara azan dan iqamat berkhutbah, maka tidak ada solat pada ketika itu di antara kedua-duanya (azan dan iqamat).

Benar, bahawa sesudah itu Utsman (ibn ‘Affan radhiallahu 'anh) mengadakan azan di atas al-Zawra (sebagai azan pertama manakala azan kedua di dalam masjid), memungkinkan solat sunat Jumaat sebelum keluarnya imam untuk berkhutbah. (Mishbah al-Zujajah fi Zawa‘id Ibn Majah, Tahqiq: Kamal Yusuf; Dar al-Jinan, Beirut, 1986), jil. 1, ms. 213)

Oleh itu, tidaklah tepat menggunakan hadis “Di antara setiap dua azan ada solat” sebagai dalil kerana tertib perlaksanaan solat Jumaat pada zaman Rasulullah qabliah, khasnya dari azan hingga iqamat, tidak memiliki selang masa untuk melaksanakan solat sunat qabliyah Jumaat.

Kemusykilan Kedua:

Apakah boleh mengqiyaskan solat sunat qabliyah Jumaat kepada solat sunat qabliyah Zohor sebagaimana kata-kata al-Imam al-Nawawi yang dinukil di atas?

Pencerahan:

Kata-kata atau pendapat al-Imam Nawawi untuk menggunakan kaedah qiyas dalam persoalan ini telah ditolak oleh seorang tokoh Mazhab al-Syafi’e yang sezaman dengan beliau, iaitu al-Hafiz Abu Syamah:

Alasan tidak adanya solat sunat qabliyah Jumaat adalah bahawa yang dimaksudkan dengan solat sunat dalam pandangan kami adalah solat yang didasarkan kepada petunjuk Rasulullah SAW, sama ada petunjuk itu dalam bentuk ucapan mahupun perbuatan. Berkenaan solat sunat qabliyah Jumaat, tidak ada satu petunjuk jua daripada Nabi SAW yang menunjukkan bahawa solat tersebut disunnahkan. Disamping itu tidak dibenarkan melakukan qiyas dalam menetapkan dalil syar‘i yang berkenaan dengan solat. (al-Ba’its al-Ingkar al-Bida’ wa al-Hawadits, m/s. 224)

Sebenarnya terdapat banyak perbezaan antara solat Jumaat dan solat Zohor. Di antaranya, solat Jumaat wajib berjamaah manakala solat Zohor hanya sunat muakad, wajib meninggalkan jual beli apabila dilaungkan azan Jumaat, solat Jumaat adalah dua rakaat manakala solat Zohor adalah empat rakaat, solat Jumaat didahului dengan khutbah manakala solat Zohor tidak, bacaan surah dalam solat Jumaat adalah kuat manakala dalam solat Zohor adalah perlahan dan sebagainya. Perbezaan-perbezaan ini menutup pintu yang membolehkan perhubungan antara solat Jumaat dan solat Zohor melalui jalan qiyas. Bahkan dalam bab ini terdapat dalil yang menunjukkan perbezaan solat-solat sunat bagi solat Zohor dan Jumaat. Dalil tersebut ialah hadis ‘Abd Allah ibn ‘Umar radhiallahu 'anhuma dimana beliau berkata:

Bahawasanya Rasulullah SAW bersolat sebelum zohor dua rakaat dan sesudah zohor dua rakaat, sesudah Maghrib dua rakaat di rumahnya dan sesudah Isya’ dua rakaat. Dan baginda tidak bersolat sesudah Jumaat sehinggalah meninggalkan masjid dan baginda bersolat dua rakaat. (Sahih al-Bukhari, Kitab al-Jumuah, hadis no. 937)

Perhatikan bahawa apabila Ibn ‘Umar menerangkan solat-solat sunat Rasulullah, beliau membezakan antara solat Zohor dan solat Jumaat. Dua perbezaan yang paling nyata adalah:

1 - Solat Zohor memiliki sunat qabliyah dan ba’diyah manakala solat Jumaat hanya memiliki sunat ba’diyah.

2 - Sunat ba’diyah Zohor dilaksanakan di masjid manakala sunat ba’diyah Jumaat dilaksanakan di dalam rumah.

Justeru pendapat al-Imam al-Nawawi untuk menggunakan kaedah qiyas dalam bab ini adalah pendapat yang lemah. Hal ini kerana peranan qiyas adalah menghubungkan satu persoalan baru dalam kehidupan manusia kepada persoalan asal yang sudah sedia wujud hukumnya pada zaman Rasulullah berdasarkan kesamaan illat (sebab di sebalik hukum). Adapun ibadah, maka tidak boleh ada satu jua ibadah yang baru melainkan apa yang sudah disyari‘atkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan itu, qiyas tidak memiliki peranan untuk mewujudkan hukum ibadah yang baru, seperti mewujudkan ibadah “solat qabliyah Jumaat” dan menghukumnya sebagai “sunat”.

Lebih dari itu, syarat utama bagi qiyas ialah wujudnya sebab yang sama antara kedua-dua persoalan yang ingin dihubungkan. Syarat ini tidak dapat dipraktikkan dalam persoalan ibadah kerana manusia tidak mampu mengetahui “sebab di sebalik” sesuatu ibadah untuk dikaitkan kepada ibadah yang lain. Sebab di sebalik semua ibadah adalah ketaatan kepada Allah semata-mata. Namun, dikatakan boleh mengamalkan qiyas untuk ibadah, ia tetap tidak boleh digunakan dalam persoalan solat sunat qabliyah Jumaat kerana terdapat banyak perbezaan antara solat Jumaat dan solat Zohor sepertimana yang diterangkan di atas.

Kemusykilan Ketiga:

Jika dikaji semua hadis dalam bab ini, ditemui bahawa sebahagian sahabat ada yang melaksanakan solat sunat sebelum solat Jumaat. Kenapakah hadis ini tidak dijadikan dalil bagi solat sunat qabliyah Jumaat?

Pencerahan:

Benar bahawa terdapat hadis yang menerangkan bahawa para sahabat melaksanakan solat sunat sebelum solat Jumaat. Namun solat sunat tersebut bukanlah solat sunat qabliyah Jumaat tetapi adalah solat sunat mutlak semata-mata.

Ringkasnya, solat sunat (tathawwu’) terdiri daripada dua jenis:

1 - Solat sunat mutlak, ia adalah solat-solat sunat yang didirikan secara bebas.

2 - Solat sunat khusus, ia adalah solat-solat sunat yang terikat dengan peraturan syari‘at. Contohnya ialah solat Id al-Adha, solat Id al-Fitri, solat Jenazah, solat Witir, solat Dhuha, solat Istikharah dan sebagainya.

Solat sunat sebelum atau selepas sesuatu solat wajib juga duduk di dalam kategori ini.

Maka, yang dilakukan oleh para sahabat, ia adalah solat sunat mutlak. Ia bukan solat sunat qabliyah Jumaat yang duduk di dalam kategori solat sunat khusus yang sedang kita bincang dalam pencerahan ini. Para pembaca sekalian perlu membezakan antara dua bentuk solat sunat ini dengan pembezaan yang sejelas-jelasnya, umpama siang dengan malam. Hal ini kerana banyak kekeliruan timbul dalam bab ini, termasuk di kalangan sebahagian tokoh dan ilmuwan, disebabkan kegagalan untuk membezakan dua bentuk solat sunat ini.

 Al-Hafiz Abu Syamah berkata:

Solat sunat tersebut dibolehkan dan tidak dikategorikan sebagai perbuatan mungkar jika dilihat dari sudut ibadah solat. Namun kemungkaran ibadah tersebut terletak pada keyakinan orang-orang di antara mereka dan sebahagian orang yang memiliki pengetahuan, yang menganggap solat tersebut sebagai solat sunat qabliyah Jumaat, seperti solat sunat qabliyah Zohor. (al-Ba’its al-Ingkar al-Bida’ wa al-Hawadits, m/s. 223)

Adapun melaksanakan solat sunat secara mutlak sebelum Jumaat, maka ia disunnahkan oleh hadis berikut daripada Salman al-Farisi radhiallahu 'anh bahawa Rasulullah SAW bersabda:

Tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jumaat dan bersuci semampu dirinya, meminyakkan rambut atau menyapu minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar (menuju ke masjid) dan dia tidak memisahkan dua orang (yang telah sedia duduk di saf hadapan masjid), kemudian dia bersolat menurut apa yang ditentukan oleh Allah baginya (yakni sekadar mampu), kemudian dia diam apabila imam berkata-kata (berkhutbah), kecuali diampunkan baginya (dosa-dosa) antara Jumaat itu dan Jumaat berikutnya. (Shahih al-Bukhari, Kitab al-Jumuah, hadis no. 883)

Maka berdasarkan hadis di atas, para sahabat berusaha untuk pergi awal ke masjid dalam keadaan berseri-seri. Kemudian mereka melaksanakan solat-solat sunat mutlak sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sehinggalah masuknya waktu solat Jumaat. Solat sunat mutlak yang dilaksanakan oleh para sahabat berbeza-beza jumlah rakaatnya, semuanya bergantung kepada kemampuan masing-masing.

Penjelasan al-Hafiz Abu Syamah sekali lagi menjadi rujukan:

Abu Bakar al-Munzir berkata: “Kami telah meriwayatkan daripada Ibn ‘Umar bahawa beliau biasa mendirikan solat sunat sebelum Jumaat sebanyak 12 rakaat. Dalam riwayat lain daripada Ibn ‘Abbas bahawa beliau biasa mendirikan solat sunat (sebelum Jumaat) sebanyak 8 rakaat.”

Keterangan di atas menjadi dalil bahawa solat sunat yang dilaksanakan oleh mereka (para sahabat) adalah semata-mata solat sunat (mutlak) menurut pandangan mereka sendiri dan bukan didasarkan kepada petunjuk (yakni contoh praktikal daripada) Nabi SAW. Demikian juga dengan jumlah rakaat yang diriwayatkan daripada mereka, yakni jumlah rakaatnya berbeza-beza. Hal ini semata-mata sebagai solat sunat (mutlak) tanpa dikaitkan dengan solat Jumaat.

Selanjutnya berkenaan waktu perlaksanaannya, bahawa para sahabat sebagaimana yang disebut di atas, mendirikan solat tersebut sebelum dilaungkan azan dan sebelum masuknya waktu solat Jumaat. Ini kerana mereka datang ke masjid pada pagi hari sebelum imam tiba (sebagaimana yang dianjurkan oleh hadis Salman al-Farisi di atas), maka mereka biasa mendirikan solat sunat (mutlak).

Solat sunat (mutlak) seperti ini biasa juga mereka dirikan pada solat Id (Hari Raya) padahal mereka juga mengetahui bahawa dalam solat Id tidak ada solat sunat qabliyah dan ba’diyahnya. (al-Ba’its al-Ingkar al-Bida’ wa al-Hawadits, m/s. 223)

Al-Hafiz al-‘Iraqi turut menjelaskan:

Terdapat kemusykilan di dalam masalah ini, disebabkan oleh satu bab yang disusun oleh (al-Imam) Ibn Abi Syaibah di dalam (kitab) al-Musannafnya, iaitu “Bab solat sebelum Jumaat” dimana di dalamnya terdapat riwayat daripada ‘Abd Allah ibn Mas‘ud bahawanya beliau bersolat empat rakaat sebelum Jumaat, daripada Ibn ‘Umar bahawa beliau mengasingkan diri pada hari Jumaat untuk bersolat dengan panjang sebelum keluarnya imam, daripada ‘Umar bin Abd al-Aziz iaitu beliau bersolat sebelum Jumaat sebanyak 10 rakaat, daripada Ibrahim al-Nakha’e dimana beliau bersolat sebelum Jumaat empat rakaat, daripada Abi Majlazin bahawa beliau bersolat dirumahnya dua rakaat pada hari Jumaat dan daripada Thawus dimana beliau tidak akan mendatangi masjid pada hari Jumaat sehinggalah beliau bersolat di rumahnya dua rakaat.

Tidaklah daripada semua itu menjadi dalil ke atas solat sunat (sebelum) Jumaat kerana yang sedemikian dilaksanakan sebelum gelincir matahari (sebelum masuk waktu Jumaat). (Tharh al-Tsarib, jil. 3, ms. 43)

Kesimpulan:

1 - Solat Qabliyah sebelum perlaksanaan solat Jumaat adalah tidak sunnah dan tiada contohnya dari Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang lainnya.

2 - Apa yang ada selepas atau sebaik sahaja selepas azan Zohor pada hari Jumaat (ketika di masjid), hanyalah solat sunnah mutlak atau pun Tahiyatul Masjid iaitu bagi mereka yang belum melaksanakannya.

Sumber : http : //www.harakahdaily.com.my/

Khamis, 13 Mac 2014

Hanya Allah Mengetahui Segalanya - Tafsir Surah Al-An'am: 59


Firman Allah bermaksud, "Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib, tiada siapa yang mengetahuinya melainkan Dia sahaja." (Surah Al-An'am: 59)

Dalam menghuraikan ayat ini, Ibnu Kathir telah menyatakan satu hadis daripada Imam Bukhari yang meriwayatkan daripada Salim bin Abdilllah, daripada ayahnya bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda yang bermaksud, "Sesungguhnya anak kunci segala perbendaharaan itu ada lima, tidak mengetahui seseorang pun melainkan Allah SWT.

"Lalu Baginda membaca firman Allah yang bermaksud, "Sesungguhnya di sisi Allah jualah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat. Dan Dialah jua yang menurunkan hujan, dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya apa yang ada dalam rahim (ibu yang mengandung). Dan tiada seorang pun yang betul-betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok (sama ada baik atau jahat); dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati, Sesungguhnya Allah Amat Mengetahui, Lagi Amat Meliputi Pengetahuan-Nya." (Surah Luqman: 34)

Ertinya dalam hadis ini Nabi s.a.w. menyebut bahawa terdapat lima kunci perbendaharaan segala yang ghaib yang hanya diketahui oleh Allah SWT, tidak diketahui oleh orang lain.

Pertama ialah tentang bilakan berlakunya hari kiamat. Bukan sahaja Nabi s.a.w. dan manusia yang lain tidak akan mengetahuinya, para malaikat pun tidak diberitahui tentang bilakan berlakunya hari kiamat itu sehingga Jibrail a.s. datang menemui Rasulullah s.a.w. satu ketika bertanyakan soal itu.

Kedua, tentang kekuasaan Allah menurunkan hujan. Allah sahaja yang berkuasa untuk menurunkan hujan di mana sahaja yang Dia kehendaki.

Ketiga, Dialah sahaja yang mengetahui sebenar-benarnya apa yang ada dalam kandungan seorang ibu termasuk berkait dengan zuriat keturunan, jantina janin, kesihatan dan sebagainya.

Keempat, Dialah jua yang mengetahui apa yang akan berlaku ke atas seseorang dengan setepat-tepatnya sama ada baik ataupun buruk. Manusia tidak mengetahui apa yang akan berlaku kepadanya esok hari.

Kelima, Dia sahaja yang mengetahui di manakah bumi tempat matinya seseorang manusia, bagaimanakah keadaan manusia itu mati dan seumpanya. Begitulah juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Mereka tidak mengetahuinya tetapi Allah Maha Mengetahui segala-galanya.

Sementara itu sebuah hadis daripada Umar r.a. bahawa Jibrail a.s. ketika merupakan dirinya sebagai seorang manusia yang berpakaian seperti orang Arab, datang menemui Rasulullah s.a.w. bertanyakan tentang Iman, Islam dan Ihsan, lalu Rasulullah s.a.w. memberitahu Jibrail a.s. bahawa ada lima perkara seseorang pun tidak mengetahuinya melainkan Allah. Lalu baginda s.a.w. membaca firman Allah yang bermaksud, "Sesungguhnya di sisi Allah ada pengetahuan tentang hari kiamat." (Surah Luqman: 34)."

Seterusnya Allah berfirman yang bermaksud, "Dan Dia Mengetahui apa yang ada di darat dan di laut." (Surah al-An'am: 59)

Yakni Maha Luas ilmu-Nya meliputi segala makhluk-Nya sama ada yang ada di darat dan di laut. Tidak ada siapa pun yang boleh menyembunyikan sesuatu daripada pengetahuan-Nya walaupun sebesar zarah sama ada ia berada di bumi atau di langit.

Seorang penyair menyebut: "Tidak tersembunyi daripada-Nya meskipun sebesar zarah sama ada dapat dilihat oleh yang mempunyai penglihatan atau sebaliknya."

Firman Allah yang bermaksud, "Dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan Dia mengetahuinya." (Surah al-An'am: 59)

Sumber : Blog Tuan Guru Dato' Seri Haji Abdul Hadi Bin Awang

Sabtu, 25 Januari 2014

Wajah manis seorang pejuang


Wajah manis seorang pejuang

Tarikh 25 Januari dikau disemadikan

Seluruh umat menangis hiba

Atas pemergianmu dari alam dunia.


Bersemadilah dengan tenang

Mendapat rahmat daripada Pencipta Agung

Walau pemergianmu ditangisi manusia bumi

Namun dikau dinanti-nanti makhluk di langit.


Belasungkawa Tuan guruku yang dicintai

Perjuanganmu akan kuteruskan

Semoga umat manusia mengerti

Islam harus dijulang tinggi.Tegasmu dikenali lawan dan kawan

Penat lelahmu dalam berjuang tak kenal siang dan malam

Andaikata dicari ganti amat tak kesudahan

Doakan agar timbul pula pejuang sehebat tuan.


Suhazeli Abdullah
De Palma Kuala Lumpur

Sumber : http : //www.harakahdaily.com.my/


Perginya pembela Islam sejati


Oleh: Zulkiflee bakar

KEMBALINYA, Ketua Dewan Ulama Pas, Datuk Harun Taib ke rahmatullah pada awal pagi kelmarin, bermakna bukan sahaja parti itu malah keseluruhan umat Islam tanpa mengira apa juga fahaman politik kehilangan seorang tokoh pejuang dan pembela Islam sejati. Biarpun berada di pentas politik, namun Allahyarham tidak melihat medan tersebut sebagai usaha untuk merebut kekuasaan semata-mata, sebaliknya bagi menegakkan syariat Islam di muka bumi Allah ini khususnya di Malaysia.

Dalam mempertahankan prinsip tersebut yang selaras dengan perjuangan asal Pas, Allahyarham yang belajar di Universiti Islam Madinah dan kemudian menyambung peringkat sarjana siasah syariah di Universiti Al-Azhar, Mesir tidak pernah bertolak ansur dan sentiasa tegas memberikan pandangan serta melahirkan pendiriannya.

Bagi Allahyarham, tidak kira kawan mahupun lawan, sekutu ataupun tidak, apabila mereka melakukan tindakan atau membuat kenyataan yang bertentangan dengan perjuangan Islam, Allahyarham akan tampil menyanggah. Justeru bukanlah menghairankan apabila Allahyarham bukan sahaja terpaksa berhadapan dengan kecaman atau kritikan rakan-rakan sekutu Pas tetapi juga dalam Pas sendiri berikutan ketegasannya.

Dua isu yang paling mendapat perhatian umum ialah ketegasan Allahyarham dalam soal tahaluf siyasi Pas dengan Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan DAP dan isu penggunaan kalimah Allah oleh bukan Islam.

Isu pertama tercetus pada Multaqa Ulama SeMalaysia di Alor Setar pada 14 September lalu apabila Allahyarham secara terbuka menyatakan pengaruh Pas dalam pakatan pembangkang semakin lemah. Allahyarham menegaskan, kajian semula berdasarkan kepada garis panduan Majlis Syura Ulama Pas wajar ekoran berlaku perkara-perkara yang boleh melemahkan Pas selain merosakkan hubungan dalam tahaluf siyasi.

Namun niat murni Allahyarham disalahtafsirkan, Allahyarham 'diserang' kiri dan kanan bukan sahaja oleh sekutu Pas tetapi juga di dalam Pas sendiri apabila golongan ulama dituduh gila kuasa dan menjejaskan hubungan parti itu dengan rakan-rakan dalam pakatan pembangkang.

Bagaimanapun Allahyarham ternyata tidak berundur biar pun setapak sebagai pejuang Islam, apabila dalam Muktamar Tahunan Dewan Ulama Pas Ke-52 di Shah Alam pada November lalu, Allahyarham secara tegas menyatakan,

"Kami tidak gila dan tamak kuasa, tapi Pas ialah parti Islam, maka sesiapa yang memahami dasar parti, mereka lebih faham kedudukan ulama dalam Islam. Rahsia kekuatan Pas adalah hidupnya Pas sejak 1951 adalah berdasarkan kesungguhan ulama, tidak ada percanggahan yang lain iaitu mahu mewujudkan sebuah negara Islam, negara yang aman dan makmur dan indah. Perjuangan kita sangat berbeza dengan parti lain. Tahaluf syasi (kerjasama politik) perlu disemak dari semasa ke semasa bagi mengkaji setakat mana pelaksanaan Islam boleh dilaksana di ngeri yang kita perintah." katanya.

Konsisten

Dalam perjuangan politiknya, biar pun mempertahankan kerjasama Pas dengan sekutunya, namun Allahyarham tidak mahu melihat Pas menjadi 'pak turut' semata-mata.

Oleh itu Allahyarham akan bersuara apabila melihat sesuatu perkara yang bertentangan dengan prinsip perjuangan Islam. Ini terbukti apabila Allahyarham pernah menegur Kerajaan Pas Kelantan kerana menjemput bintang Akademi Fantasi (AF), Mawi mengadakan konsert di Kota Bharu, Kelantan pada 2005. Ia kerana Mawi bukanlah seorang penyanyi hiburan Islam sebenar, sebaliknya hasil produk sebuah rancangan realiti yang jelas menyimpang daripada ajaran Islam.

Seorang pemimpin muda Pas memberitahu penulis, Allahyarham adalah antara pemimpin yang paling konsisten dalam perjuangan Islam dan mempertahankan perjuangan asal Pas.

''Sebab itulah dalam isu kalimah Allah, sehingga akhir hayatnya Allahyarham tetap mempertahankan pendirian beliau dan Majlis Syura Ulama bahawa bukan Islam tidak boleh menggunakan kalimah suci tersebut," katanya ketika dihubungi, di Kuala Lumpur.

Sememangnya, isu kalimah Allah membuktikan Allahyarham adalah pejuang dan pembela Islam sejati apabila sanggup berhadapan dengan sesiapa sahaja bagi mempertahankan pendirian Majlis Syura Ulama.

Pada 10 Januari lalu, ketika majoriti pemimpin-pemimpin Pas dan pemimpin Islam dalam pakatan takut tampil untuk mempertahankan tindakan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) merampas kitab Bible versi bahasa Melayu dan Iban yang mempunyai kalimah Allah, Allahyarham secara lantang mengeluarkan kenyataan membela jabatan itu. Allahyarham mahu JAIS tidak tunduk kepada desakan dan arahan supaya kesemua kitab itu dipulangkan.

Isu kalimah Allah menjadi bukti ketegasan dan sikap konsisten Allahyarham dalam memelihara kesucian Islam, malah Allahyarham merupakan satu-satunya pemimpin Pas yang menggesa umat Islam bersatu bangkit mempertahankan kalimah suci itu dengan tidak membenarkan bukan Islam menggunakannya. Atas sikap itu jugalah, Allahyarham pernah menempelak Karpal Singh kerana memperkecilkan peranan Majlis Syura Ulama apabila Pengerusi DAP itu mengatakan majlis tersebut bukan suara majoriti dalam Pas.

Karpal berhujah demikian kerana Pas telah mencapai persetujuan dengan PKR dan DAP bahawa kalimah Allah boleh digunakan bukan Islam asalkan ia tidak disalahkan gunakan. Membalas keceluparan Karpal itu, Allahyarham menganggap Ahli Parlimen Bukit Gelugor itu tidak tahu apa-apa tentang Pas dan kehabisan modal.

Bukan sahaja dengan Karpal, malah Allahyarham juga pernah menempelak Azmin Ali dalam isu yang sama apabila Timbalan Presiden PKR itu mempertikaikan keputusan Majlis Syura Ulama. Allahyarham berkata, "Dia cakap tak pakai akal, jadi tak payah ambil kira pendapat atau pendirian dia. Tak apalah dia hendak kata apa pun, kita tak ada masalah. Tak jejas apa-apa pun. Apa sahaja yang dia kata, walaupun dia tak setuju tetapi kita tetap dengan keputusan asal.''

Begitulah sikap Allahyarham dalam mempertahankan kesucian kalimah Allah dan Allahyarham juga secara lantang mahu pihak berkuasa bertindak tegas terhadap pihak yang cuba meminda Enakmen Agama Bukan Islam yang diguna pakai di negara ini.

''Jangan sesekali beri muka dan layan tuntutan atau desakan mana-mana pihak yang cuba mencabar kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara ini.'' tegas Allahyarham pada 4 Januari lalu kepada Mingguan Malaysia.

Semangat

Sememangnya jika mahu dicatatkan terlalu banyak jasa dan pengorbanan Allahyarham dalam membela agama Islam di negara ini. Oleh sebab, sikap istiqamah dalam memperjuangkan Islam itulah yang memungkinkan biar pun mengalami keuzuran dari segi kesihatan sejak 2010, semangat Allahyarham tidak pernah luntur biarpun suatu ketika terpaksa berkerusi roda ke muktamar Pas.

Bagi merumuskan kegigihan Allahyarham ini, berikut penulis paparkan pandangan seorang pemimpin Pas, Dr. Azman Ibrahim;

''Insan hebat sepertinya, bukan setakat berkerusi roda, kalau terbaring di tempat tidur pun, kita masih perlukan buah fikirannya sekalipun jasadnya sudah tak berdaya. Lemahnya sekujur jasad seorang pejuang di jalan Allah adalah kerana tenaga yang telah dicurahkan demi untuk melihat syariat Allah ditinggikan.

''Buat Almarhum Tuan Guru Datuk Harun Taib… Pulanglah ke pangkuan Tuhan-Mu dalam keadaan reda dan diredai. Dengan rahmat Allah, kamu adalah dalam kalangan hamba yang soleh dan tempatmu adalah di syurga.''

Sememangnya, umat Islam kehilangan seorang lagi pejuang dan pembela Islam sejati di tanah air kita manakala Pas pula kehilangan seorang ulama yang tegas mempertahankan prinsip perjuangan asal parti itu.

Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat oleh Allah SWT dan ditempatkan bersama-sama orang beriman dan beramal soleh - AL FATIHAH.

Sumber : http : //www.utusan.com.my/